Luty 2024: Orędzie Matki Bożej z Lourdes.

JESTEM NIEPOKALANYM POCZĘCIEM. POKUTUJCIE.

OBMYWAJCIE SIĘ. RÓBCIE WSZYSTKO, COKOLWIEK WAM POWIE

Drodzy przyjaciele, drodzy młodzi przyjaciele,

Tak wiele modliliście się i składaliście ofiary w intencji wyroku Sądu Apelacyjnego w Nîmes, który miał zostać wydany w czwartek 25 stycznia. Nasz prawnik dowiedział się dnia 26 stycznia, że Pani Prezes Sądu w Nîmes (Francja) zachorowała i nie była w stanie dokończyć pisania uzasadnienia do wyroku, który miał być wydany. W związku z tym, musiała odroczyć wszystkie sprawy apelacyjne od dnia 25 stycznia. Nie wiemy jeszcze, kiedy zostanie ogłoszony wyrok w sprawie naszej apelacji. Bardzo dziękujemy za modlitwy i ofiary, które, jesteśmy przekonani, dotknęły Pana Jezusa, jak powiedziała Najświętsza Maryja Panna w Pontmain. Jeżeli chodzi o Boga, naszego Ojca, mimo, że nie wysłuchał On jeszcze naszych modlitw, tak jak bardzo szybko wysłuchał modlitw parafian z Pontmain, ale nie zniechęcamy się. Nic nie dzieje się bez Jego pozwolenia. Módlmy się, powierzajmy nasze cierpienia i ofiary oraz zachowajmy ufność pomimo wszelkich przeciwności.

Wydarzenia w Kościele i na świecie są niepokojące. W obecnym miesiącu lutym, zwróćmy się z jeszcze większą ufnością do Matki Bożej z Lourdes i jej orędzia, i zawierzmy nasz kraj oraz naszych rolników Królowej Polski, aby ich praca została prawdziwie doceniona, a oni sami mogli żyć godnie, wspierając swoje rodziny w harmonijnym i zdrowym życiu.

Przygotujmy się do wejścia w święty okres Wielkiego Postu w środę dnia 14 lutego. Nie powinien to być czas smutku, ale duchowej radości, a także czas nawrócenia i pokuty. Módlmy się za siebie nawzajem, kochajmy Pana Jezusa i służmy Jego Kościołowi dochowując wierności w Wierze.

1) Modlitwa wstępna:

Przyjdź Duchu Święty, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, modlitwy do Świętych: Św. Józefa, Św. Klaudyny, Matki Yvonne-Aimée, Św. Weroniki, Św. Agaty, Czcigodnej Marty Robin, Św. Józefiny Bakhita, Bł. Anny Katarzyny Emmerich, Św. Scholastyki, Św. Cyryla i Metodego, Św. Klaudii, Św. Bernadetty, Św. Franciszka i Hiacynty, Bł. Henrietty, Św. Gabriela de l'Addolorata, Bł. Daniela Brottier, Aniołów Stróżów

Słowo Boże : Jn 2, 1-11.

Wesele w Kanie Galilejskiej : ewangelia z liturgii Święta Matki Bożej z Lourdes.

« Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą!» I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!» Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie » (Jn 2, 1-11)

1) Pierwszy punkt: Dyscyplina:

to rękawica z końskiego włosia, której motywem jest miłość i troska o dobro brata. Matka Boża z Lourdes wcieliła w życie słowa Jezusa (Mt 18, 15-20) i ostrzegła nas w trosce o nasze nawrócenie i prawdziwe szczęście. Naśladujmy Ją i dbajmy o świętość naszych braci i sióstr.

2) Drugi punkt: Planowanie:

to praktyczny wysiłek naśladowania Matki Bożej z Lourdes każdego dnia: nie starajmy się podobać, ale dawajmy świadectwo o Jezusie, Drodze, Prawdzie i Życiu. Nie ma czegoś takiego jak tania świętość! Przygotujmy się na okres Wielkiego Postu (Środa Popielcowa, 14 lutego 2024 r.).

3) Trzeci punkt: Impuls duchowy: orędzie Matki Bożej z Lourdes.

I) NIEPOKALANE POCZĘCIE, NIEPOKALANE SERCE MARYI

Papież Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu dnia 8 grudnia 1854 roku. 25 marca 1858 r. w Lourdes Najświętsza Maryja Panna, która objawiała się Bernadecie od 11 lutego 1858 r., zwróciła się do tego małego dziecka, które kilkakrotnie pytało ją o imię: "Jestem Niepokalane Poczęcie". Kapłanowi w Lourdes trudno było uwierzyć, że Najświętsza Maryja Panna może być nazywana Niepokalanym Poczęciem. Spróbujmy lepiej zrozumieć, dlaczego Najświętsza Maryja Panna tak się nazywała. Czyż nie chciała oddać chwały Bogu? Czy nie chciała, abyśmy odkryli wielkość bezpłatnego daru, który otrzymała od Boga? Dzień wybrany na tę wypowiedź jest znamienny: 25 marca, dzień, w którym Kościół obchodzi uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i przypomina słowa Anioła Gabriela: " Chaire kecharitomene = Bądź pozdrowiona, pełna łaski". Najświętsza Maryja Panna jest Niepokalanym Poczęciem, ponieważ otrzymała absolutnie wyjątkową łaskę. Matka Boża z Lourdes mogła nazywać siebie: "Jestem Niepokalanym Sercem Maryi". To umiłowane przez naszego Założyciela imię ukazuje Jej doskonałą zgodność z łaską Bożą. Nie naśladowała Ewy i nigdy nie zgrzeszyła. Jej serce rozwijało się w łasce i miłości Boga do tego stopnia, że osiągnęła niezrównaną świętość, przewyższającą wszystkich aniołów i świętych. Wolała dać pierwszeństwo darmowym darom, którymi została obdarzona przez Boga, niż swoim wyjątkowym cnotom! Podziwiajmy Jej wyjątkową pokorę i kontemplujmy z podziwem Jej Niepokalane Serce. Ona odnosi zwycięstwo nad wszelkim złem dzięki wstawiennictwu swego Syna oraz wolnej i doskonałej współpracy z Łaską Bożą. Przybyła do Lourdes, aby wezwać nas do nadziei i nawrócenia, do prawdziwej wolności, wolności świętych!

II) OREDZIE «NIEPOKALANEGO POCZĘCIA» W LOURDES.

Pierwsze objawienie miało miejsce dnia 11 lutego 1858 roku. Najświętsza Maryja Panna nauczyła Bernadettę czynić znak krzyża i odmawiać różaniec. Bernadetta ujrzała postać kobiecą, którą roztropnie nazwała "aquero = ta". Nie padły żadne słowa. Dnia 14 lutego kobieta nosiła na swej ręce różaniec, a Bernadetta pokropiła ją wodą święconą, obawiając się, że może to być szatan. Postać niewiasty uśmiechnęła się. Dnia 18 lutego Bernadetta podała jej pióro i papier, aby mogła napisać swoje imię: "To nie jest konieczne! Czy mogłabyś przyjść tu na 15 dni?" W Lourdes zawrzało, ale groźby i więzienie nie zmusiły Bernadetty do poddania się, ponieważ obiecała "aquero" przyjść do groty przez 15 dni. Dnia 24 lutego Pani przekazała swoje pierwsze ważne orędzie: " Pokuta! Pokuta! Pokuta! Módlcie się do Boga za grzeszników! Idźcie i uchylajcie się nisko w pokucie za grzeszników". Dnia 25 lutego poprosiła Bernadettę: "Przychodźcie pić ze źródła i obmywajcie się w nim". Dnia 2 marca obecnych było 1650 osób: "Idź i powiedz księżom, że powinniście przyjść tu w uroczystej procesji i zbudować kaplicę". Proboszcz zgodził się pod warunkiem, jeżeli niewiasta wymówi swoje imię i sprawi, że w grocie zakwitnie krzew róży. Dama uśmiechnęła się, ale nie podała swojego imienia. Nadszedł ostatni z oczekiwanych 15 dni: objawienie trwało 45 minut, w obecności dużego tłumu, ale nie było żadnych cudów ani objawień; przeciwnicy ogarnięci byli szaloną furią. Dnia 25 marca Bernadetta pospiesznie udaje się do groty. Ukazała się jej Matka Boża. Bernadetta czterokrotnie zapytała Ją o imię. Najświętsza Maryja Panna wyjawiła jej ostatecznie swoje imię po czwartej prośbie: "Jestem Niepokalane Poczęcie". Ostatnie objawienie (osiemnaste) miało miejsce 16 lipca 1858 roku. Objawienia zostały uznane przez biskupa z Tarbes 18 stycznia 1862 r.: " Uznajemy, że Niepokalana Matka Boża rzeczywiście ukazała się Bernadecie".

III) POKUTA, POKUTA, POKUTA: WZYWANIE DO NAWROCENIA

Warto podkreślić fundamentalne wezwanie Niepokalanego Poczęcia w Lourdes: wezwanie do nawrócenia. Ten apel przywołuje nam Ewangelię: "Nawracajcie się (czyli czyńcie pokutę), albowiem bliskie jest królestwo Boże" (Mk 1, 15). Dlaczego Najświętsza Maryja Panna przypomina nam to ewangeliczne wezwanie? Czyż matczyne wezwanie naszej Matki nie jest zaproszeniem do poważniejszego przeżywania Ewangelii? Święty Jan Chrzciciel został posłany jako poprzednik Jezusa, aby zaprosić swoich współczesnych do przyjęcia chrztu skruchy. W Lourdes, Najświętsza Maryja Panna wzywa nas do pokuty, ponieważ wszyscy członkowie Kościoła są wezwani do nawrócenia. Pan Jezus powiedział do Kościołów w Efezie i Pergamonie: "Nawracajcie się" (Ap 2, 5. 16). Najświętsza Maryja Panna powiedziała to samo w Lourdes. Czy nie osłabiliśmy się, zapominając o pokucie lub gardząc nią? Czy nie utraciliśmy naszej pierwotnej gorliwości? Bez pokuty nasz Kościół nie mógłby w pełni wypełnić swojej misji dla Królestwa Bożego, ponieważ wiele jego dzieci popadłoby w obojętność i powierzchowność lub żyłoby w grzechu.

Pokuta jest konieczna dla świętości i wypełniania misji przez członków Kościoła.

W Lourdes Maryja Niepokalana, święta i czysta, pochyla się nad swoimi grzesznymi dziećmi z czułością i miłosierdziem. Po macierzyńsku zachęca je, by nie zatwardzały serc, lecz prosiły o przebaczenie grzechów, czyniąc pokutę. Posłuchajmy Jej i nawróćmy się!

IV) «OBMYWAJCIE SIĘ» : WODA OCZYSZCZENIA.

Po wezwaniu do pokuty Najświętsza Maryja Panna przypomniała o znaczeniu znaku wody, który Pan Jezus wybrał dla sakramentu niezbędnego do Zbawienia: Chrztu Świętego. Woda obmywa i ożywia ciało. Woda chrztu świętego obmywa z grzechu pierworodnego i przekazuje życie Boże naszej duszy. Woda ze źródła w Lourdes nie zastępuje go; działa jako swoisty sakrament uzdrawiający. Dzięki wodzie ze źródełka w Lourdes uzyskano wiele uzdrowień fizycznych, ale najważniejsze są uzdrowienia duchowe. Woda z Lourdes przypomina nam wodę z chrztu świętego i przygotowuje nasze serca na przyjęcie łaski sakramentu pokuty, aby na nowo odkryć życie Boże, jeśli zostało ono utracone przez grzech ciężki. Pragnijmy więc wody z Lourdes! Przez tę wodę Niepokalane Poczęcie pomaga swoim grzesznym dzieciom. Pójście i obmycie się w Lourdes jest krokiem pokory i uznania, że jesteśmy grzesznikami i że Pan Jezus jest naszym Zbawicielem. Oznacza to również uznanie, że potrzebujemy pomocy Tej, która odniosła zwycięstwo nad grzechem i Szatanem, aby stoczyć naszą duchową walkę. Wreszcie, poprzez tę wodę Niepokalane Poczęcie pragnie zwiększyć naszą ufność: Jej macierzyńskie Serce, otwarte mieczem boleści u stóp Krzyża, nie pozostaje nieczułe na nędzę swoich dzieci. Zachęca je, by się nie poddawały zwątpieniu. W Lourdes grzeszne dziecko spotyka Matkę miłosierdzia i ufności. podczas kazania wygłoszone w Lourdes dnia 15 września 2008 r. Benedykt XVI prosił nas, abyśmy "poszukiwali uśmiechu Maryi". Ten uśmiech Matki Bożej Bolesnej przywraca pokój. Tak, jedźmy do Lourdes, aby szukać uśmiechu Maryi!

V) «ZRÓBCIE WSZYSTKO, COKOLWIEK WAM POWIE» !

Na święto liturgiczne Matki Bożej z Lourdes Kościół wybrał Ewangelię o weselu w Kanie Galilejskiej (J 2, 1-12), w której Najświętsza Maryja Panna mówi do uczniów: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie" (J 2, 5). W ten sposób Kościół pokazuje, że objawienia w Lourdes - podobnie jak wszystkie inne objawienia Najświętszej Maryi Panny - zwracają nas ku Jezusowi, naszemu Zbawicielowi i naszemu Bogu. Najświętsza Maryja Panna nigdy nie zastępuje swojego Syna, ale zawsze odsyła nas do Pana Jezusa. Pokuta i woda oczyszczenia znajdują swoje ostateczne znaczenie w Jezusie Chrystusie. Świętość polega na coraz większym odrywaniu się od grzechu, aby przylgnąć do Pana Jezusa i w ten sposób osiągnąć prawdziwą wolność dzieci Bożych. Matka Boża z Lourdes objawia nam, że to Jezus jest naszą Drogą, naszą Prawdą i naszym Życiem.

VI) TAJEMNICA NIEPOKALANEGO POCZĘCIA I NADZIEJA.

Oto cytat z Soboru Watykańskiego II, który znajduje swoje urzeczywistnienie w Lourdes: "Jeśli Kościół w osobie Najświętszej Maryi Panny osiąga już doskonałość, dzięki której jest bez zmazy i zmarszczki (Ef 5, 27), to wierni Chrystusa wciąż starają się wzrastać w świętości przez zwycięstwo nad grzechem: dlatego wznoszą oczy ku Maryi jako wzorowi cnót, który jaśnieje w całej wspólnocie wybranych" (LG 65). Ochrzczeni muszą być świadkami nadziei dla naszego świata. Nadzieja chrześcijańska nie jest jedynie uczuciem, które dodaje nam odwagi, ale mocną i pewną cnotą teologalną opartą na Chrystusie, który żyje w swoim Kościele.

Wyznając Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, głosimy chrześcijańską nadzieję na zwycięstwo Chrystusa Odkupiciela nad wszystkimi siłami zła.

Wyznając Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, my biedni grzesznicy głosimy, że Jezus jest Zbawicielem i że udzieli nam łask potrzebnych do naszego zbawienia.

Wyznając Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy, potwierdzamy wraz z Archaniołem Gabrielem, że "dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego": On stworzył Niepokalane Poczęcie, aby była Matką Boga, i może nas, biednych grzeszników, uczynić świętymi dla swojego Nieba.

Wyznając Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, głosimy świętość małżeństwa Anny i Joachima, syna i córki Adama i Ewy.

Wyznając Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, możemy lepiej zrozumieć Boży plan dla ludzkości: Bóg stworzył nas, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego boskim życiu: "Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą..., aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany" (Ef 5).

Wyznając Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, ogłaszamy początek nowego stworzenia. Pierwsze stworzenie, z Adamem i Ewą, było naznaczone grzechem pierworodnym, który dotknął wszystkie ich dzieci. Nowe stworzenie, z nowym Adamem i Ewą, jest całkowicie naznaczone świętością. W pierwszym stworzeniu narodziliśmy się z ciała; w nowym stworzeniu narodziliśmy się z wody i Ducha i staliśmy się dziećmi Bożymi. Magnificat!

Lourdes to naprawdę Ewangelia w praktyce. To Maryjne Miasto stało się jednym z największych ośrodków duchowych we Francji i na świecie, ale także wielkim Miastem chorych. Święty Jan Paweł II postanowił, że Światowy Dzień Chorego będzie obchodzony co roku 11 lutego, w święto Matki Bożej z Lourdes.

W Lourdes Bóg opiekuje się chorą ludzkością, zsyłając jej Maryję Niepokalaną!

4) Rubryka: Szkolenie :

5) Rubryka: Misja:

mówmy naszym przyjaciołom i rodzinie o Lourdes i jego przesłaniu i zachęcajmy ich, aby udali się tam bez obaw. Najświętsza Maryja Panna czeka na nas wszystkich. Będziemy tam z Matką Heleną i kilkoma naszymi siostrami i braćmi w sobotę 10 lutego, aby wziąć udział w tym dniu pielgrzymki Domini do Lourdes. Od 26 lutego do 1 marca odbędzie się kolejna pielgrzymka Domini: Pontmain, Lisieux, Paryż...

Nasi młodzi bracia i siostry, którzy wzięli udział w ostatnim Marszu dla Życia w Paryżu, z zadowoleniem zauważyli, że zdecydowaną większość "maszerujących" stanowili młodzi ludzie. Niestety, nie było biskupów i niewielu księży i osób konsekrowanych. WHO oficjalnie przewiduje, że w roku 2023 na świecie zostało dokonanych 72 miliony aborcji. Czy możemy pozostać obojętni wobec tej przerażającej wojny przeciwko dzieciom?

Pragnę zapewnić o naszych modlitwach we wszystkich waszych intencjach i o naszej wielkiej sympatii do was. Dziękujemy za wasze modlitwy i hojność. Niech nadchodzący Wielki Post będzie dla wszystkich czasem łaski i duchowej radości. Z serca błogosławię i zapewniam o modlitwach i miłości Matki Heleny oraz wszystkich naszych braci i sióstr. Proszę o gorące modlitwy i ofiary za przewodniczącom Sądu Apelacyjnego w Nîmes. Posyłajmy jej naszych aniołów stróżów i świętego Michała Archanioła.

Ojciec Bernard

Co chcesz zrobić?